Vedtekter

Her er Agder Grønne Studenters vedtekter. Sist revidert og vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. juni 2018.

 

VÅR ORGANISASJONS INTENSJON ER:

Å etablere en arena for diskusjon og utvikling av grønn politikk. Vi skal åpne døren til dengrønne globale bevegelsen for studenter, og gi dem en kanal for politisk utfoldelse. Vi arbeider for å fremme grønn politikk studenter imellom.

 

§ 1 STIFTELSE OG NAVN

§ 1.1 Vedtektene er gyldige så lenge Agder Grønne Studenter (stiftet 16.06.18, Kristiansand) eksisterer som organisasjon.

§ 1.2 Organisasjonens navn er Agder Grønne Studenter (bokmål), Agder Grøne Studentar (nynorsk). I sammenheng med skrevne tekster skal navnet rettes etter språket teksten erskrevet i. I andre sammenhenger er de to navn likestilte.

§ 1.3 Forkortelse av navnet skal skrives AGS.

 

§ 2 POLITISK ORGANISASJON

§ 2.1 Agder Grønne Studenter er Miljøpartiet De Grønnes (MDG) studentlag på Universitetet i Agder.

§ 2.2 AGS har samme ideologiske grunnlag som MDG.

§ 2.3 Dersom laget blir oppløst, skal finansiell kapital og eiendeler overføres til GS nasjonalt, eller til MDG sentralt dersom den nasjonale organisasjonen for GS ikke eksisterer. Laget regnes som oppløst dersom det ikke har avholdt årsmøte inneværende eller foregående år.

 

§ 3 STUDENTLAGETS FORMÅL

§ 3.1 Å etablere en arena for diskusjon og utvikling av grønn politikk, og å gi studenter en kanal for politisk utfoldelse.

§ 3.2 Å fremme grønn politikk og tanker studenter imellom.

§ 3.3 Å arbeide for et grønnere campus.

 

§ 4 MEDLEMSKAP

§ 4.1 Som medlem av Agder Grønne Studenter (AGS) er alle studenter ved Universitetet i Agder (UiA) som engasjerer seg i driften av studentlaget.

§ 4.2 Enhver har mulighet til å møte opp på alle møter, legge frem saker, og ha talerett. Disse behøver ikke betale kontingent, men har ikke stemmerett.

 

§ 5 AVSTEMMINGER

§ 5.1 Kun medlemmer har stemmerett ved møter, kan inneha styreverv, samt delta på reiser påkostet av GS.

§ 5.2 Oppmøtte med stemmerett kan vedta å gi tale-, forslags – og/eller stemmerett til andre oppmøtte på generalforsamlingen.

§ 5.3 For å gjøre beslutninger gjennom avstemming i GS kreves det simpelt flertall der ikke annet er opplyst i vedtektene.

§ 5.4 Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i saker som gjelder ansettelse skal det holdes skriftlig avstemning hvis én eller flere deltakere krever det.

§ 5.5 Ved stemmelikhet skal det om mulig åpnes for kompromiss behandling, og deretter stemmes på nytt. Dersom dette ikke fører frem, skal saken utsettes til neste møte.

§ 5.6 Ved avstemninger i styret må minst halve styret være til stede under avstemningen. Avstemningen kan også foretas over e-post. Ved avstemning over e-post er avstemningen gyldig når man oppnår det nødvendige flertallet i styret, uavhengig av om alle styremedlemmene har avgitt sin stemme.

 

§ 6 GENERALFORSAMLING

§ 6.1 Organisasjonens høyeste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen avholdes en gang i året i tidsrommet 15. januar til 15. februar. Tid og sted for generalforsamlingen fastsettes av styret.

§ 6.2 Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på generalforsamlingen.

§ 6.3 Generalforsamlingen og saksliste skal bekjentgjøres til medlemmer i AGS senest to uker før åpningsdagen. Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding + saksliste.

§ 6.4 Medlemmer som er påmeldt til generalforsamlingen innen fristen før møtet, kan få reise dekket etter nærmere retningslinjer fastsatt av styret.

§ 6.5 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: åpning av møtet, godkjenning av innkallelse og forretningsorden, godkjenning av saksliste, valg av møteledere, årsmeldinger for AGS sentrale organer, arbeidsplan, godkjenning av regnskap for foregående år, budsjett for kommende fiskalår, valg av styremedlemmer, øvrige saker som medlemmer/lokallag har meldt til styret før fristen, og avslutning av møtet.

§ 6.6 Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamlingen hvis minst 1/3 av medlemmene krever det. Styret kan med 2/3 flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling på eget initiativ. Ekstraordinær generalforsamlingen skal bare behandle de sakene som er nevnt innkallingen. Ellers gjelder samme regler som for ordinær generalforsamlingen.

§ 6.7 Alle sentrale verv er på valg hvert år. Personer som innehar sentrale verv i organisasjonen skal være medlem av Agder Grønne Studenter og Miljøpartiet De Grønne.

 

§ 7 STYRET

§ 7.1 Generalforsamlingen velger et styre, der medlemmene velges for et år av gangen. Styret er AGS’ høyeste organ mellom generalforsamlingene.

§ 7.2 Styret skal minst bestå av to talspersoner/leder og nestleder, og økonomiansvarlig. Generalforsamlingen kan dessuten velge øvrige faste medlemmer og varamedlemmer til styret.

§ 7.3 Talspersonene/leder har generalforsamlingens tillit til å uttale seg på vegne av AGS.

§ 7.4 Talspersoner/leder og økonomiansvarlig deler ansvaret for AGS økonomi og står ansvarlig for regnskap og budsjett overfor generalforsamlingen.

§ 7.5 Talspersoner/leder og økonomiansvarlig har fullmakt til å signere for laget, og har fullmakt til å søke om finansiell støtte. Alle de faste medlemmer i styret må være tilstede dersom styret skal gå inn for lån eller kassekreditt, og innstillingen må være enstemmig.

§ 7.6 Det skal tilstrebes at talspersonene er representert av ulike kjønn, og at det er så jevn kjønnsfordeling som mulig i styret.

 

§ 8 SUSPENSJON/ EKSKLUSJON

§ 8.1 Medlemmer av AGS som åpenbart motarbeider organisasjonens mål og politiske linje kan ekskluderes fra organisasjonen.

§ 8.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallag eller landsstyret, og endelig vedtak fattes på førstkommende landsmøte. En eksklusjon kan bare skje med 3/4 flertall blant årsmøte deltakerne.

§ 8.3 Styret kan suspendere et enkeltmedlem midlertidig fram til førstkommende landsstyremøte når personen er foreslått ekskludert fra organisasjonen. Styret skal da være enstemmig i saken.

 

§ 9 ÅPENHET OG MØTEKULTUR

§ 9.1 Alle medlemmer i AGS har rett til å være til stede ved arrangementer, inkludert styremøter i AGS’ regi. Medlemmer utenfor styret har observatørstatus, og kan få tale- og forslagsrett av styret.

§ 9.2 Alle AGS-arrangementer er åpne for offentligheten, med mindre flertallet av de tilstedeværende medlemmene med stemmerett bestemmer at arrangementet skal være lukket for ikke-medlemmer.

§ 9.3 Alle beslutninger i AGS skal protokollføres, og protokollen skal være tilgjengelig.

 

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

§ 10.1 Vedtektsendringer skal behandles av Generalforsamlingen, og det kreves kvalifisert flertall (2/3) på Generalforsamlingen eller simpelt flertall (½) på to påfølgende generalforsamlinger for at en endring skal være gyldig. Det samme gjelder for tilleggs paragrafer eller fjerning av paragrafer.

§ 10.2 Vedtektsendringer er umiddelbart gyldige fra og med første virkedag etter at generalforsamlingen er hevet.

 

§ 11 OPPLØSNING

§ 11.1 Oppløsning av AGS kan skje enten ved at det ikke har blitt avholdt generalforsamling inneværende eller foregående semester, eller ved kvalifisert flertall på to etterfølgende generalforsamlinger.